Mistrzostwa Policjantów towarzyszące Muzycznej Ćwiartce. Zapisy i regulamin

2017 zapisy i regulamin Mistrzostw Policjantów towarzyszących Muzycznej Ćwiartce. 

REGULAMIN MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI POLICJANTÓW  W BIEGU ULICZNYM W RAMACH V ĆWIERĆMARATONU MUZYCZNEGO W PILE
01 MAJA 2017 r. DYSTANS – 10,5 km

CEL IMPREZY

 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu
 • Propagowanie zdrowego trybu życia
 • Integracja środowisk miejskich, powiatowych i inicjatyw lokalnych
 • Propagowanie sportu przez kulturę i kultury przez sport
 • Promocja Powiatu Pilskiego i Miasta Piły
 • Wsparcie dla młodych artystów
 • Przybliżenie wszystkim działalności pilskiego klubu biegowego 4RUN Team Piła

ORGANIZATOR

 • Stowarzyszenie Klub Biegowy 4 RUN Team Piła, ul. Mickiewicza 95A, 64-920 Piła
 • Dyrektor Biegu: Marek Jaroszewski
 • Komenda Powiatowa Policji w Pile,
 • ZW NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego
 • Patronat honorowy nad mistrzostwami sprawuje Komendant Wojewódzki Policji.

MIEJSCE I TERMIN

 • 01 maja 2017 r. (Poniedziałek ) start – godzina  17:00, Piła  Al.  Niepodległości 49,
 • Biuro zawodów:  Gimnazjum nr 4 w Pile; ul. Kujawska 18.

 

TRASA BIEGU

 • Trasa płaska, ulicami miasta, 3 pętle,
 • Na trasie znajdują się 2 punkty odżywcze z wodą na 2 oraz 6 km,
 • Limit czasu na pokonanie trasy 1,5 godziny,
 • Trasa biegu oznaczona będzie co kilometr.
 • Trasa posiada atest PZLA.

 

POMIAR CZASU

 • W V Ćwierćmaratonie Muzycznym pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie odbywać się za pomocą systemu chipów.
 • Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
 • Niewłaściwe zamocowanie numeru startowego może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

 

NAGRODY I INNE ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 • Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie i terminowo dokonają opłaty startowej, otrzymają w Biurze Zawodów pakiet startowy (numer startowy, agrafki, worek i numer na odzież do depozytu, talon na posiłek, napoje na trasie i mecie, informator, materiały od sponsorów, pamiątkowy element garderoby),
 • Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasowym otrzymają pamiątkowy medal,
 • Po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek oraz napoje, dla Policjantów Garnizonu Wielkopolskiego biorących udział w biegu  przewiduje się dodatkowy posiłek – lokalizacja podana zostanie podczas wydawania pakietów startowych.
 • Nagrody będą przyznawane w klasyfikacji:

Generalnej kobiet i mężczyzn:

Kobiety OPEN Mężczyźni OPEN
I miejsce – 500 zł I miejsce – 500 zł
II miejsce – 400 zł II miejsce – 400 zł
III miejsce – 300 zł III miejsce – 300 zł

 

Najlepsza zawodniczka Polska i najlepszy zawodnik Polak:

 

W kategoriach wiekowych (nagrody rzeczowe):

Kobiety

Mężczyźni

K16: 16-19 lat

M16: 16-19 lat

K20: 20-29 lat

M20: 20-29 lat

K30: 30-39 lat

M30: 30-39 lat

K40: 40-49 lat

M40: 40-49 lat

K50: 50-59 lat

M50: 50-59 lat

K60: 60-69 lat

M60: 60-69 lat

K70: 70 lat i wyżej

M70: 70 lat i wyżej

 

Najlepsza Policjantka i Policjant:

Kobiety

Mężczyźni

I miejsce – Narody rzeczowe

I miejsce – Narody rzeczowe

II miejsce – Narody rzeczowe

II miejsce – Narody rzeczowe

III miejsce – Narody rzeczowe

III miejsce – Narody rzeczowe

 

 • Od nagród przekraczających 760 zł pobrany będzie podatek w wysokości 10% wygranej (art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 • Zawodnik odbierający nagrodę powinien posiadać: PESEL, NIP, oraz informację o siedzibie właściwego Urzędu Skarbowego,
 • Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w biurze zawodów,
 • Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w Biurze zawodów w Pile w Gimnazjum nr 4 przy ul. Kujawskiej 18 w dniu zawodów 01 maja 2017 roku w godzinach od 9:00 do 15:30,
 • Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 16-ty rok życia i zweryfikowali swoje dane osobowe w biurze zawodów,
 • Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 01 maja 2017 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów,
 • Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
 • Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 • Policjant startuje w czasie wolnym od służby.
 • Zawodnicy do weryfikacji winni posiadać legitymację policyjną
 • Koszty dojazdu, opłaty startowej, noclegu i wyżywienia pokrywają uczestnicy zawodów.

 

ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszeń można dokonywać:
 • elektronicznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej http://4run.pl/vi-muzyczna-cwiartka-2017-zapisy-regulamin/ od dnia 15.01.2017 r. do 17.04.2017 r.
 • Osobiście zgłoszeń będzie można dokonać i uiścić opłatę startową w Biurze Zawodów,
 • Za zgłoszenie uważa się wpłynięcie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływ opłaty startowej na konto organizatora.
 • Od momentu zapisania się zawodnik ma 7 dni na dokonanie opłaty startowej (liczy się data zaksięgowania wpłaty na koncie organizatora). Po tym terminie zgłoszenie będzie automatycznie usuwane z systemu. Jeśli zgłoszenie zostanie usunięte, zawodnik nadal może się zapisać i opłacić start w ciągu 7 dni,
 • Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia listy startowej po osiągnięciu limitu 800 miejsc.

 

SPRAWY FINANSOWE

 • W przypadku zgłoszeń przez Internet, podpisy zostaną uzupełnione podczas weryfikacji w Biurze Zawodów,
 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi,
 • Przeniesienie opłaty startowej na innego uczestnika jest możliwe, po wcześniejszym poinformowaniu organizatora Biegu drogą mailową na e-mail: team@4run.pl  do  17.04.2017 r.,
 • Opłatę należy wpłacać na konto bankowe organizatora:

 

KLUB BIEGOWY 4 RUN TEAM PIŁA

UL. MICKIEWICZA 95A, 64-920 PIŁA

BZWBK – 52 1090 1320 0000 0001 1721 2964

W tytule przelewu należy wpisać: V Ćwierćmaraton Muzyczny oraz  IMIĘ, NAZWISKO ZAWODNIKA i MIASTO, którego dotyczy opłata startowa.

 

 • Opłata startowa wynosi:
 • 40zł od 15.01.2017 r.  do 17.04.2017 r.
 • 50zł w dniu startu
 • Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy,
 • Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny,
 • Organizator nie wystawia faktur VAT.

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE

 • Przechowalnia odzieży w dniu 01-05-2017 roku będzie znajdować się w biurze zawodów. Rzeczy osobiste zawodników  będą przyjmowane od godz14:00. Wydawanie depozytu  odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pozostawione rzeczy,
 • Szatnie, natryski i toalety będą udostępnione w Gimnazjum nr 4 przy ul. Kujawskiej 18,
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie V Ćwierćmaratonu Muzycznego,
 • Trasa biegu obejmuje ścisłe centrum miasta, wzdłuż trasy będzie grał zespół/występował artysta,
 • Po biegu na pilskiej Wyspie nastąpi dekoracja zawodników.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę,
 • Zawodnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym,
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w V Ćwierćmaratonie Muzycznym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując  wyłącznie na własną odpowiedzialność,
 • Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora,
 • Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Biegu do godz. 18:30, opłata wynosi 100 zł. Zwrot nastąpi w przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do jednej godziny,
 • Organizator pozostawia do dyspozycji Dyrektora Biegu 20 numerów startowych od 1 do 20,
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione,
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.