Trwają zapisy na VI Ćwierćmaraton Muzyczny: zarejestruj się

Zapisy na bieg odbywają się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza. I uiszczenie opłaty startowej jako finalizacji zgłoszenia. Zapisy zostaną zamknięte z momentem osiągnięcia limitu 1000 zawodników. Opłata startowa przez cały okres zapisów wynosi – 40,00 zł (w dniu biegu 50,00 zł).

 • Zarejestruj się: kliknij
 • Lista uczestników z potwierdzoną płatnością: kliknij

Do zobaczenia w Pile w 1 maja!

Ćwierćmaraton Muzyczny Piła: regulamin

REGULAMIN ĆWIERĆMARATONU MUZYCZNEGO W PILE
01 MAJA 2017. DYSTANS – 10,5 km

CEL IMPREZY

 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu
 • Propagowanie zdrowego trybu życia
 • Integracja środowisk miejskich, powiatowych i inicjatyw lokalnych
 • Propagowanie sportu przez kulturę i kultury przez sport
 • Promocja Powiatu Pilskiego i Miasta Piły
 • Wsparcie dla młodych artystów
 • Przybliżenie wszystkim działalności pilskiego klubu biegowego 4RUN Team Piła

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Klub Biegowy 4 RUN Team Piła, ul. Mickiewicza 95A, 64-920 Piła. Kontakt, e-mail:  team@4run.pl

 • Dyrektor Biegu: Marek Jaroszewski
 • Bieg odbędzie się pod patronatem Prezydenta Miasta Piły

MIEJSCE I TERMIN

 • 01 maja 2017 r. (Poniedziałek ) start – godzina  17:00, Piła  Al.  Niepodległości 49
 • Biuro zawodów:  Gimnazjum nr 4 w Pile; ul. Kujawska 18.

 

TRASA BIEGU

 1. Trasa płaska, ulicami miasta, 3 pętle,
 2. Na trasie znajdują się 2 punkty odżywcze z wodą na 2 oraz 6 km,
 3. Limit czasu na pokonanie trasy 1,5 godziny,
 4. Trasa biegu oznaczona będzie co kilometr.
 5. Trasa posiada atest PZLA.

 

POMIAR CZASU

 1. W V Ćwierćmaratonie Muzycznym pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie odbywać się za pomocą systemu chipów.
 2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
 3. Niewłaściwe zamocowanie numeru startowego może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

 

NAGRODY I INNE ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 1. Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie i terminowo dokonają opłaty startowej, otrzymają w Biurze Zawodów pakiet startowy (numer startowy, agrafki, worek i numer na odzież do depozytu, talon na posiłek, napoje na trasie i mecie, informator, materiały od sponsorów, pamiątkowy element garderoby),
 2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasowym otrzymają pamiątkowy medal,
 3. Po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek oraz napoje,
 4. Nagrody będą przyznawane w klasyfikacji:

Generalnej kobiet i mężczyzn

 

Kobiety OPEN Mężczyźni OPEN
I miejsce – 500 zł I miejsce – 500 zł
II miejsce – 400 zł II miejsce – 400 zł
III miejsce – 300 zł III miejsce – 300 z

 

 

 

W kategoriach wiekowych (nagrody rzeczowe):

Kobiety Mężczyźni
K16: 16-19 lat M16: 16-19 lat
K20: 20-29 lat M20: 20-29 lat
K30: 30-39 lat M30: 30-39 lat
K40: 40-49 lat M40: 40-49 lat
K50: 50-59 lat M50: 50-59 lat
K60: 60-69 lat M60: 60-69 lat
K70: 70 lat i wyżej M70: 70 lat i wyżej

Od nagród przekraczających 760 zł pobrany będzie podatek w wysokości 10% wygranej (art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zawodnik odbierający nagrodę powinien posiadać: PESEL, NIP, oraz informację o siedzibie właściwego Urzędu Skarbowego. Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

Nagrody rzeczowe można odebrać tylko w dniu biegu, organizator nie zapewnia wysyłki nagród.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w biurze zawodów,

Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w Biurze zawodów w Pile w Gimnazjum nr 4 przy ul. Kujawskiej 18 w dniu zawodów 01 maja 2016 roku w godzinach od 9:00 do 15:30,

Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 16-ty rok życia i zweryfikowali swoje dane osobowe w biurze zawodów,

Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 01 maja 2016 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów,

Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,

Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszeń można dokonywać:

elektronicznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej http://4run.pl/vi-muzyczna-cwiartka-2017/

Osobiście zgłoszeń będzie można dokonać i uiścić opłatę startową w Biurze Zawodów. Za zgłoszenie uważa się wpłynięcie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływ opłaty startowej na konto organizatora.

Od momentu zapisania się zawodnik ma 7 dni na dokonanie opłaty startowej (liczy się data zaksięgowania wpłaty na koncie organizatora). Po tym terminie zgłoszenie będzie automatycznie usuwane z systemu. Jeśli zgłoszenie zostanie usunięte, zawodnik nadal może się zapisać i opłacić start w ciągu 7 dni. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia listy startowej po osiągnięciu limitu 800 miejsc.

 

SPRAWY FINANSOWE

W przypadku zgłoszeń przez Internet, podpisy zostaną uzupełnione podczas weryfikacji w Biurze Zawodów. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

Przeniesienie opłaty startowej na innego uczestnika jest możliwe, po wcześniejszym poinformowaniu organizatora Biegu drogą mailową na e-mail: team@4run.pl do 17.04.2017 r.,

Opłatę należy wpłacać na konto bankowe organizatora:

 • KLUB BIEGOWY 4 RUN TEAM PIŁA
 • UL. MICKIEWICZA 95A, 64-920 PIŁA
 • BZWBK – 52 1090 1320 0000 0001 1721 2964
 • W tytule przelewu należy wpisać: nr zgłoszenia

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 734 476 058.

 

Opłata startowa wynosi:

 • 40zł od 15.01.2017 r.  do 25.04.2017 r.
 • 50zł w dniu startu

Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny. Organizator nie wystawia faktur VAT.

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Przechowalnia odzieży w dniu 01-05-2017 roku będzie znajdować się w biurze zawodów. Rzeczy osobiste zawodników  będą przyjmowane od godz 14:00. Wydawanie depozytu  odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pozostawione rzeczy. Szatnie, natryski i toalety będą udostępnione w Gimnazjum nr 4 przy ul. Kujawskiej 18.

Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie VI Ćwierćmaratonu Muzycznego. Trasa biegu obejmuje ścisłe centrum miasta, wzdłuż trasy będzie grał zespół/występował artysta. Po biegu na pilskiej Wyspie nastąpi dekoracja zawodników.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. Zawodnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Ćwierćmaratonie Muzycznym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując  wyłącznie na własną odpowiedzialność. Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków.

Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Biegu do godz. 18:30, opłata wynosi 100 zł. Zwrot nastąpi w przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do jednej godziny.

Organizator pozostawia do dyspozycji Dyrektora Biegu 20 numerów startowych od 1 do 20. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.